Προηγούμενο Προσωπικό

Προηγούμενοι Διευθυντές:

Ζαΐμη Λιζελλότα – Καλλιόπη, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, 01/04/2010 – 31/12/2011

Τζάννου Αικατερίνη, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, 1987 – 2010

Ρόδιος Νορβέρτος

Πρίντζου Ευτυχία

Σούλης Χρίστος

Αφυπηρετήσαντες:

Παπακώστας Ευάγγελος, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Σκρίμπα Ελένη, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Ευαγγέλου Αγγελική, ΥΕ Καθαριότητας

Γελέκη Μαρία

Βλέτσας Μιχαήλ