Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

( Υ.Α. ΙΖ/672/22-6-98-ΦΕΚ709Τβ.13-07-98, ΑΠΟΦ. ΕΦ. ΒΙΒΛ.  3/11-05-2000, 6/28-06-2001 & 12/03-10-2002 ΦΕΚ 1173 τ.Β? 20-08-03 Υ.Α. 83064/ΙΖ/07-08-03)

 Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων λειτουργεί καθημερινά, εκτός Κυριακής και αργιών. Παραμένει κλειστή για το κοινό τον Αύγουστο, για την ετήσια τακτοποίηση, καθαρισμό και απολύμανση του υλικού και του χώρου.

 1. ΧΡΗΣΤΕΣ

 1. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή σε κάθε πολίτη για τη χρήση του υλικού και των διαθέσιμων πηγών εντός του χώρου της.

2. ΜΕΛΗ

 1. Κάρτα Μέλους εκδίδεται σε κατοίκους της Περιφέρειας Ηπείρου κατόπιν αιτήσεως και βάσει των στοιχείων της ταυτότητάς τους. Για ανηλίκους απαιτείται η ταυτότητα του κηδεμόνα. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών είναι απόρρητα. Μόνο οι εργαζόμενοι στα σημεία εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης και ο διαχειριστής της βάσης του αυτοματοποιημένου προγράμματος έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, τα οποία δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν άλλο.
 2. Κατ’ εξαίρεση, Κάρτα Μέλους εκδίδεται και σε μελετητές και ερευνητές της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 3. Η Κάρτα Μέλους εκδίδεται δωρεάν. Σε περίπτωση απώλειας, ορίζεται το ποσό που απαιτείται για έκδοσης νέας κάρτας. Η νέα κάρτα εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία δήλωσης απώλειας.
 4. Η Κάρτα Μέλους είναι απολύτως προσωπική και ο κάτοχός της φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όλο το υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή.
 5. Η Κάρτα Μέλους δεν εκχωρείται σε άλλους. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης διαγράφεται από το αρχείο Μελών.
 6. Κάρτες εκδίδονται καθημερινά από 08:00 – 14:30 κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας, 12:30 – 19:00 κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργίας και 09:00 – 12:30 το Σάββατο.

 3. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

 1. Το βιβλιακό υλικό της βιβλιοθήκης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες ως προς τη δυνατότητα δανεισμού:
  α) Υλικό δανεισμού: Περιλαμβάνει το υλικό που δανείζεται για 15 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης για 15 επιπλέον ημέρες. Πέραν αυτών, το μέλος δεν δικαιούται άλλη ανανέωση για το ίδιο υλικό.
  β) Μη δανειζόμενο υλικό: Περιλαμβάνει το υλικό του οποίου η χρήση επιτρέπεται μόνο στο χώρο της Βιβλιοθήκης (π.χ. Περιοδικά, πληροφοριακά βιβλία, σπάνια τεκμήρια κ.α.)
 2. Ο αριθμός των βιβλίων που μπορεί να δανειστεί κάθε φορά το κάθε Μέλος είναι:
  Λογοτεχνικά – Παιδικά: έως 5 βιβλία.
  Άλλες κατηγορίες: 1 βιβλίο.
 3. Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης βιβλίων, που δεν υπάρχουν τη στιγμή ζήτησης. Τηρείται σειρά προτεραιότητας και το Μέλος ειδοποιείται τηλεφωνικά.
 4. Το κάθε Μέλος είναι υποχρεωμένο να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εντός της ορισμένης προθεσμίας και σε καλή κατάσταση. Για καθυστέρηση μερικών ημερών γίνεται απλώς επισήμανση στο χρήστη. Η επανάληψη ή η κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση επιστροφής του υλικού έχει ως κυρώσεις: την αναστολή δικαιώματος δανεισμού για διάστημα από 15 ημέρες έως 3 μήνες και/ή την οριστική κατάργηση της κάρτας,  σε συνδυασμό και με χρηματική ποινή.
 5. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του βιβλίου το Μέλος υποχρεούται να το αντικαταστήσει.
 6. Ο δανεισμός σταματά 30′ πριν τη λήξη της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό.

 4.  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

 1. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους άδειας χρήσης που αφορούν στην προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων και στην αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο, του υλικού.
 2. Για την έκδοση φωτοτυπιών οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται ανάλογες κάρτες από το Γραφείο Δανεισμού.
 3. Η φωτοτύπηση αφορά μόνο σε υλικό της Βιβλιοθήκης.
 4. Δεν εκδίδονται φωτοτυπίες από παλαιότυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά και χειρόγραφα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η κατάσταση διατήρησης του υλικού το επιτρέπει, δύναται να δοθεί σχετική άδεια, από τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης, για φωτογράφηση ή ψηφιακή αναπαραγωγή και μόνον ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα που υποβάλλεται στον Υπεύθυνο του Αναγνωστηρίου.

 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης παρέχονται δωρεάν.
 2. Η χρήση του διαδικτύου θα πρέπει να περιορίζεται στην άντληση πληροφοριών και βιβλιογραφικών δεδομένων σε γνωστικό αντικείμενο του επιπέδου των χρηστών.
 3. Η χρήση επιτρέπεται σε ενήλικες, καθώς και σε ανήλικους μαθητές, εφόσον συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.
 4. Η χρήση επιτρέπεται μόνον με την κατάθεση της Κάρτας Μέλους της Βιβλιοθήκης στο Γραφείου Δανεισμού.
 5. Η διάρκεια της χρήσης ορίζεται σε 30΄ κατ’ άτομο. Για την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 6. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων, με το ανάλογο κόστος.

 6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

 1. Οι χρήστες οφείλουν να μη θορυβούν στο Αναγνωστήριο και στους λοιπούς χώρους της Βιβλιοθήκης.
 2. Το φαγητό, ποτό, καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύονται στο Αναγνωστήριο.
 3. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά εντός του κτηρίου της Βιβλιοθήκης.
 4. Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν απολύτως τη σειρά προτεραιότητας όπου απαιτείται (δανεισμός-φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, αιτήματα, αιτήσεις υλικού από κλειστά βιβλιοστάσια για χρήση στο Αναγνωστήριο[1], χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών κ.λ.π.).
 5. Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλουν τα αιτήματά τους με σαφήνεια στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται προς τον Κανονισμό Λειτουργίας και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολία στη χρήση της.
 6. Το προσωπικό είναι στη διάθεσή του χρήστη προκειμένου να του παράσχει οδηγίες και εξυπηρέτηση, τόσο για τη δομή και χρήση του Αναγνωστηρίου και της Βιβλιοθήκης γενικότερα, όσο και για την παροχή βιβλιογραφικών δεδομένων και πληροφοριών.
 7. Ο χρήστης, σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ως προς την εξυπηρέτησή του από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο του Αναγνωστηρίου για λύση του προβλήματός του και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί διενέξεις με το προσωπικό.
 8. Χρήστες που δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες και δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού αποβάλλονται οριστικά της Βιβλιοθήκης.

 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ):
Δευτέρα & Τετάρτη                   12.30-19.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή      8.00-14.30

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ):
Καθημερινά                              8.00-14.30


 

[1] Παρακαλούμε αιτήματα για μελέτη υλικού από κλειστά βιβλιοστάσια της Βιβλιοθήκης να δίνονται συνολικά προς τον Υπεύθυνο κατά την άφιξη του χρήστη.

to make cheap michael kors of Jonathan Franzen’s Corrections. In an interview with David Remnick of the New Yorker, Franzen noted that because the show was a series and not a miniseries, he even saw the potential to develop things beyond the original novel’s boundaries. (Last year, HBO canned the project.) In the last 17 years, HBO has pioneered new kinds of novelistic storytelling in mainstream television, and non premium cable channels cheap Michael Kors handbags like AMC and FX have followed, with shows like Men, and Bad. It’s Michael Kors from china no coincidence that Timothy Olyphant learned his rogue lawman character first michael kors outlet as Sheriff Seth Bullock on the set of Cheap Michael Kors outlet HBO’s a historical western drama about 1870s South Dakota. This is actually quite fitting. It was the dime novel cowboys and pulp magazine detectives of the and who eventually became the first radio heroes of the and the television heroes of the Slinging guns and cracking wise, characters cheap michael kors like Matt Dillon or Kane, Private Eye walked Cheap Michael Kors the same lonely road between law and lawlessness that Raylan Givens goes down today.
ornamental filigree patterns and a gorgeous radiating star cut pattern. The two section tray offers great flexibility for serving appetizers or finger foods. Next comes michael kors handbags outlet the salad course, and Waterford has some truly spectacular salad bowls to present to your guests. Take for instance the Waterford Crystal Lismore ten inch salad bowl. This deep set salad bowl is a true classic, but don’t think this bowl is just reserved for greens. Because of its linear shape, you can use it for everything from displaying fruit to filling it cheap michael kors outlet with floating candles. The intricate Lismore pattern will work perfectly with a host of dinnerware designs, or combine it with other Waterford pieces for a dynamic look. There’s also the Waterford Crystal nine inched flared bowl, which offers a more traditional angled salad serving design along with carvings that resemble the decorative features of the classic pineapple motif. And of course you’re going to need matching salad serving cheap Michael Kors handbags utensils to go with any of these gorgeous bowls. Luckily,
Articles Connexes?